Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ
คณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

     วันที่ 20พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สัญญาณ เนียมปุก หัวหน้าภาคออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัฐฤกษ์ อรุณากูร ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

25610521 01

     ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ Orthopedic ร่วมใจทำดีสานต่อพระราชปณิธาน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีในครั้งนี้

     โดย กิจกรรม ประกอบด้วย การให้ความรู้โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการป้องกัน การดูแลและส่งเสริมและพื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมสันทนาการ การแสดงปิดงาน T26 ป้าแฮปปี้ โดยทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน และการแสดง CHICKEN DANCE และมีกิจกรรม เยี่ยมเยี่ยนผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ตามอาคารต่าง ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822