Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรม ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

      สำหรับการจัดการอบรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นอุทกภัย ดินโคลนถล่มแผ่นดินไหว พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนเป็นจำนวนมาก

25610518 01

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ ความเข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณะภัยในเขตพื้นที่ของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 125 คน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 1 วัน

      การอบรม มีการบรรยายในเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อฝึกซ้อมแผนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท) โดยวิทยากร ได้แก่นาย อุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท นางสาวสุรีย์พร เมืองนาม ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ นางสาวศิริธร สมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายภาสกร งามเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ น.ส. ดวงฤทัย ริมไทสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนจาก ป้องกันและบรรเทาสามธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822