Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ
อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561 โดยมี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

25610517 01

การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม วิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีการอบรมการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร” โดย คุณบดินทร์ กรีธาธร ตำแหน่งพนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจ และตอบข้อซักถามให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822