Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด วันที่ 9 พ.ค.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -11.00 น. โดยมีนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะของ นาง สายใจเลิศวิระยประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด และคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิสภาเทศบาล และประธานชุมชน ทั้ง 34 ชุมชน ประธานกลุ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน กว่า 100 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายตามโครงการฝึกอบรมพลเมืองยุตใหม่กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายนโยบายและแนวทาง มาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางและแนวคิดในการขับเคลื่อนภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปในทิศทางและจุดมุ่งหมายเดียวกัน

25610509 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822