Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610502 01

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 4 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ญัตติ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 2 /2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
3.2 ญัตติ เรื่อง การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ครั้งที่ 1/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
4.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.3 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
4.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.5 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
4.6 ญัตติเรื่อง เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.7 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.8 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.9 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.10 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
และ เรื่อง อื่น ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822