Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25610426 01

โดยจัดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดรัฐพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยพิธีดังกล่าว จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จากนั้นประธานในพิธี นำถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำสดุดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822