Get Adobe Flash player

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดยมี นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพาณิช ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี และนายมนัส วิมุกติพันธ์ รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี และคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทั้งในส่วน ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม การเปิดงานและมอบรางวัลให้กับผู้สูงอายุดีเด่น และมีพิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จากนั้นได้มอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ

25610410 01

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและ มูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง ว่าแม้จะเข้าสู่วัยชรา แต่สังคมมิได้ทอดทิ้ง ยังตระหนักถึงคุณค่าและคุณูปการ ที่ท่านทั้งหลายได้เคยสร้างไว้ให้กับลูกหลาน สังคม และประเทศชาติ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822