Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางจันวิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2
และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610320 01

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25กันยายน 2560 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ญัตติ เรื่อง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
3.2 เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1-2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติการบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี
4.2 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphait Concrete สายนาโสม – วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822