Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561

      วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภา อบจ.ลพบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยง มนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

      โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายการดำเนินงานในสถานการณ์ ปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ให้ความรู้แนวทางการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก

      นายพิสิษฐ์ ชัยวัฒนาศักดิ์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
เป็นวิทยากรให้ความรู้ จากนั้น มีกิจกรรมกลุ่ม ปัญหาและเสนอแนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากเครือข่ายภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย อาจารย์สัญลักษณ์ สุภนาม และอาจารย์ พิชัย เพชรรักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับผู้เข้าอบรม จำนวน 127 คน

25610315 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822