Get Adobe Flash player

ข้าราชการในสังกัดอบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า

“ข้าราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า”

      วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำออกกำลังกายในกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า” ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก 12 ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพีระพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุ ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอายุ และเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ออกกำลังกายทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี อีกทั้งเป็นการสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำเอกลักษณ์การแต่งกายชุดไทยประยุกต์ของชาวจังหวัดลพบุรีมาร่วมในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสีสันและจุดสนใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,000 คน ต่างนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ ที่มีความสวยงาม ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน

25610314 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822