Get Adobe Flash player

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ

      วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว

      โดย มีการให้ความความรู้ ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม ในเรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการพัฒนา และจัดทำระบบ ฐานข้อมูลของการบริหารการตลาด" โดย วิทยากร คือ นาย เพ็ชร ประภากิตติ นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ตัวแทนจากหอการค้าไทย และมีการให้ความรู้ในเรื่อง "การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดการสร้างสรรค์นวัติกรรมและกลยุทธิ์ทางการตลาด" โดย น.ส. จีราภรณ์ จันทร์กลั่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ ภ.ญ.ศกวรรณ์ บุญเฑียร เภสัชกรปฏิบัติการ จากสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดยการจัดการอบรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ต้องการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ

25610305 04

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน
2.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยท้องถิ่นอำเภอ ผู้ประกอบการตลาด และผู้บริหารจัดการตลาด เป็นต้น


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822