Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีและสถานสงเคราะห์คนชราฯ รับมอบธงรณรงค์ฯการป้องกันและควบคุมวัณโรค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี(ในความดูแลของ อบจ.ลพบุรี) รับมอบธงรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
25610228 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822