Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์

      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิจารย์ จารุศุภกรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอลำสนธิ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ

25610222 02

      โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ผู้สูงอายุ หรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ มีช่องทางในการประกอบอาชีพและมีรายได้ รวมถึงมีแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาผลิภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดยกำหนดการอบรม ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จุดละ 50 คน รวม 4 จุด 200 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ และประชาชน เขตพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอลำสนธิ

      จุดที่ 2 การส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องน้ำสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สถานที่อบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822