Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ

25610221 02

      โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ผู้สูงอายุ หรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ มีช่องทางในการประกอบอาชีพและมีรายได้ รวมถึงมีแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาผลิภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดยกำหนดการอบรม ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จุดละ 50 คน รวม 4 จุด 200 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ และประชาชน เขตพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอลำสนธิ

      จุดที่ 1 ส่งเสริมอาชีพการสานตระกร้าเชือกมัดฟาง ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น. สถานที่อบรม ณ หอสวดมนต์วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822