Get Adobe Flash player

สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2

 

loppaofootballcup2018 0

สูจิบัตร

การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด

"อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 2

      รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561(ในเวลาราชการ) ติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-422310

2

      หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานใดเป็นเท็จ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตรวจพบ เมื่อวัน เวลาใด หรือวิธีใดก็ตาม ผู้ลงนามในหลักฐานการสมัครต้องรับผิดชอบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ตนประพฤติผิดระเบียบดังกล่าวมิได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่วันสมัครไม่มีสิทธิเข้าร่วมทำการแข่งขัน


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822