Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4
ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพยอม ผลวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.หนองม่วง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4 ณ ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนจาก รร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรีจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4 จากนั้น นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

25610228 01

      โดยการอบรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีพิธีเปิดโครงการจากนั้น เป็นกิจกรรมการแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากนั้น บรรยาย เรื่องจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี และบรรยาย บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี และมีกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อทุกข์ของชุมชนและคัดเลือกปัญหาเพื่อการศึกษากิจกรรมกลุ่ม

      จากนั้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการบรรยาย และการทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่องต้นไม้ชุมชน กิจกรรมกลุ่ม เรื่องพัฒนาผังนิทรรศการ จากนั้นเป็นการบรรยาย การนำเสนอผลงานและสรุปผล การจัดทำโครงการในครั้งนี้


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822