Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีได้มอบเงินอุดหนุน อบต.ท่าแค สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำถนนใหญ่)

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำถนนใหญ่) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำถนนใหญ่ เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่ากระแสไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลถนนใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค พร้อมทั้งช่วยระบายน้ำไหลจากกองบิน 2 ตามเส้นทางน้ำมายังคลองเลียบคลองชัยนาท - ป่าสัก บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จำนวน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
25610222 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822