Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุกฤษ จับประยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายคำลภ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 และ คณะครู อาจารย์ นำ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 คน

25610221 01

        โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ เรื่องการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน โดยมีนาย ธเนศ แตงสาตร์ วิทยากรจากสำนักงานทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นผู้บรรยาย และภาคบ่าย จะเป็นการ เข้าฐานความรู้ เรื่องการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดนักเรียนเข้าฐาน การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
ฐานที่ 1 ขยะอินทรีย์ ฐานที่ 2 ขยะทั่วไป ฐานที่ 3 ขยะอันตราย ฐานที่ 4 ขยะรีไซเคิล มีการตอบปัญหาข้อซักถาม และสรุปผลการอบรมโครงการดังกล่าว


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822