Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 ก.พ.2561

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนโคกแสมสารจำนวน 75 คน โรงเรียนพุกกะชัด จำนวน 63 คน โรงเรียนสุวดีจำนวน 38 คน โรงเรียนเขาราบจำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 217 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์จริงจะก่อให้เกิดองค์ ความรู้ที่ตกผลึกไม่ เลือนลืม มีความภาคภูมิใจหวง แผนแหนในแผ่นดิน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษ และคนสำคัญในอดีตที่ได้ เสียสละปกป้องแผ่นดิน ให้ดำรงตราบมาชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบัน
25610215 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822