Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 ก.พ.2561

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนบ้านพระเพลงจำนวน 114 คน โรงเรียนบ้านทะเลทอง จำนวน 23 คน โรงเรียนบ้านยางราก จำนวน103 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์จริงจะก่อให้เกิดองค์ ความรู้ที่ตกผลึกไม่ เลือนลืม มีความภาคภูมิใจหวง แผนแหนในแผ่นดิน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษ และคนสำคัญในอดีตที่ได้ เสียสละปกป้องแผ่นดิน ให้ดำรงตราบมาชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบัน
25610214 01
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822