Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ก.พ.2561

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าจำนวน 143 คน โรงเรียนห้วยสารามจำนวน 52 คนโรงเรียนแหลมชนแดนจำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 226 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์จริงจะก่อให้เกิดองค์ ความรู้ที่ตกผลึกไม่ เลือนลืม มีความภาคภูมิใจหวง แผนแหนในแผ่นดิน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษ และคนสำคัญในอดีตที่ได้ เสียสละปกป้องแผ่นดิน ให้ดำรงตราบมาชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบัน

25610213 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822