Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 ปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1
ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ร.ร บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

25610206 01

        วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสุรางค์ทิพย์ ต่างสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.สระโบสถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนจาก ร.ร บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 จากนั้น นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

        โดยการอบรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีพิธีเปิดโครงการจากนั้น เป็นกิจกรรมการแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากนั้น บรรยาย เรื่องจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี และบรรยาย บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี และมีกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อทุกข์ของชุมชนและคัดเลือกปัญหาเพื่อการศึกษากิจกรรมกลุ่ม

        จากนั้นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการบรรยาย และการทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่องต้นไม้ชุมชน กิจกรรมกลุ่ม เรื่องพัฒนาผังนิทรรศการ จากนั้นเป็นการบรรยาย การนำเสนอผลงานและสรุปผล การจัดทำโครงการในครั้งนี้

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822