Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
(ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP) ในจังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2561 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการพนักงานในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน

      เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ “การส่งเสริมอาชัพผลิต OTOP” เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานเศรษฐกิจชองประเทศ ซึ่งเริ่มจากการรวมกลุ่มของประชาชนระดับฐานรากในการจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันของชุมชน เพื่อแก้ไขการประกอบการอาชีพทั้งบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความสามารถให้การบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา ต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไป

25610130 01

      โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและการตลาด เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างอาชี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

      การอบรมได้รับเกียรติจาก นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล และนายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “OTOP ในยุค THAILAND 4.0 ” และมี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ให้การบรรยายในเรื่อง “อัพเกรด OTOP ด้วยเทคโนโลยี โดยการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822