Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานใน โครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการได้แก่ คณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและ ผอ.ไพทูรย์ ศรีเพช็ร ผู้อำนวยการ กศน.โคกสำโรง นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นางนงลักษณ์ ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นายสันติ มีแสง พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยายบาลโคกสำโรง นายทินกร เมินขุนทด หัวหน้าขนส่งจังหวัดสาขาโคกสำโรง ร้อยโทนรินทร์ ศรีนครินทร์ หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อย หมวดที่ 1 อำเภอโคกสำโรง พันตำรวจโท สุริยวงศ์ อินเพ็ชร สวป.โคกสำโรง และเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิโคกสำโรงสงเคราะห์ คณะอสม. และประธาน อสม.จากอำเภอโคกสำโรง และบริษัทโตโยต้าอุดมชัย สาขาโคกสำโรง และคณะข้าราชการพนักงานในสังกัอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำรงเข้าพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง

25601227 02

        โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี และบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางถนน

        การจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุก ๆ ปี มีวันหยุดราชการหลายวันติดต่อกัน อาจส่งผลให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาโดยการใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงกว่าปกติได้ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องการดำเนินการตามมาตรการและแผนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคคล และลดความตึงเครียดระหว่างการเดินทาง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดีและเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822