Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ
คณะศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

      วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี โดยมีนางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้พาผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 3 รุ่น จำนวน 151 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยเน้นการดูงานในเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุ(Care manager)ซึ่งกิจกรรมการต้อนรับประกอบด้วย การร่วมกันชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของ อบจ.ลพบุรี จากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

25601227 01

      จากนั้นจ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี และมีกิจกรรม การออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีนำการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับและผู้สูงอายุ

      จากนั้นเป็นการเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดย นางสกาวรัตน์ เหมือนระม้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และนางรัตนาภรณ์ วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และมีกิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อีกด้วย

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822