Get Adobe Flash player

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ ประกาศสอบราคา 

เดือน ธันวาคม 2560

auction

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านวังไทร หมู่ที่ 1 ต.วังเพลิง เชื่อมต่อ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 10 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0022 บ้านใหม่โพธิ์ทอง-บ้านคำพราน ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ-บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรคันคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 3 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 บ้านพุแว้ ต.วังทอง เชื่อมต่อ บ้านจอมแก้ว ต.โคกแสมสาน อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0076 บ้านวังทอง-บ้านหนองโก ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete ทางเข้ากลุ่มบ้านเขาสูงหนองกรด หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 6 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรคันคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 หมู่ที่ 1 ต.ชอนน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,7,10 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

โครงการจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก จำนวน 35 เตียง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0022 บ้านใหม่โพธิ์ทอง-บ้านคำพราน ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านวังไทร หมู่ที่ 1 ต.วังเพลิง เชื่อมต่อ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 10 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ-บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรคันคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 3 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ ทต.คำพาน อ.วังม่วง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0076 บ้านวังทอง-บ้านหนองโก ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรคันคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete ทางเข้ากลุ่มบ้านเขาสูงหนองกรด หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 6 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 หมู่ที่ 1 ต.ชอนน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,7,10 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 บ้านพุแว้ ต.วังทอง เชื่อมต่อ บ้านจอมแก้ว ต.โคกแสมสาน อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822