Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารอบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ
คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี โดยมี อาจารย์จิตตินัฐท์ จูมไทยสงค์ นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้พาผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 4 จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

25601129 02

        โดยเน้นการดูงานในเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Caremanager) หลักสูตร 70 ชั่วโมง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พื้นที่ มีผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ ให้เพียงพอและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือนักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และนครนายก ซึ่งกิจกรรมการต้อนรับประกอบด้วย การร่วมกันชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของ อบจ.ลพบุรี จากนั้น นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และมีกิจกรรม การออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีนำการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับและผู้สูงอายุ

        จากนั้นเป็นการเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดย นายขวัญชัย ดำปืน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ จากรพ.พระนารายณ์มหาราช และนางรัตนาภรณ์ วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และมีกิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อีกด้วย


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822