Get Adobe Flash player

ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ผู้บริหารข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25601129 01

      ด้วยกองทัพบก ได้จัดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุฯแผ่นดิน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวไทยมีความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป

      โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุดวิทยากรรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 51 ) ศูนย์สงครามพิเศษ โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ 1. พ.ต.สมบูรณ์ โชติเนตร หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 51) 2. จ.ส.อ.พงศ์พิศิษฐ์ กลั่นความดี และ 3. ร.ต.ภูวเดช ปาจรียานนท์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822