Get Adobe Flash player

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding / ประกาศสอบราคา

เดือน พฤศจิกายน 2560

auction

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย-บ้านกลับ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ-บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายถนนเฉลิมพระเกียรติ-แยกบอลลูน หมู่ที่ 8 ต.ท่าศาลา เชื่อมต่อ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม-บ้านชอนบอน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม-บ้านชอนบอน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ-บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย-บ้านกลับ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายถนนเฉลิมพระเกียรติ-แยกบอลลูน หมู่ที่ 8 ต.ท่าศาลา เชื่อมต่อ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822