Get Adobe Flash player

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560

เรื่องของ ฝนหลวง โครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

25601113 01

ข้อมูลจาก : กรมฝนหลวงและการบินเกษตรt

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822