Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” หัวข้อการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” หัวข้อการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

25601017 01

        โดยมี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณ สุนันทา ดุลจำนง (อดีต หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของสำนัก/กอง เพื่อนำไปจัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก/กอง เพื่อนำไปจัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และตอบปัญหา ข้อซักถาม ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณมณฑา เปี่ยมจิตต์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงานจากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรให้การบรรยายในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

        การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและมีความรู้เพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822