Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกอบจ.ลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ 3 จุด ในจังหวัดลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ เขต อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง

        วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ ลงพื้นที่ 3 จุด ในจังหวัดลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ เขต อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง เพื่อนำไข่ไก่สด จำนวน กว่า 100 แผง ไปแจกจ่ายไว้เพื่อประกอบอาหาร ให้กับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม ดังกล่าว

25601018 01


 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822