Get Adobe Flash player

เนื้อหา

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หลักเกณฑ์การพิจารณา
การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
 
 
 
 
 
 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.opm.go.th

กำหนดการพิธีจัดทำน้ำอภิเษก และประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

 
 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
คือวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

 
 
 
 
 
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่
 

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

 
 
 
 
 
เนื่องในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562
กระทรวงต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์
โดยสามารถเข้าไปชมได้ในช่องทางดังนี้
 
 
 
 
 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้เผยแพร่เอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์
ในการลงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ข้างล่างนี้
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822