Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
 
 
 

เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

สุชาติ ชวางกูร เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 
จังหวัดลพบุรีหรือเมืองละโว้ในอดีต เป็นเมืองที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัติย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรี เมื่อปี 2209
โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบโครงการสร้างสถาปัตยกรรมจากประเทศฝรั่งเศษและอิหร่าน ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทย พระราชวังแห่งนี้จึงได้เชื่อว่าเป็น
“แวรซายน์แห่งเมืองลพบุรี” ต่อมาในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระตอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังเมืองลพบุรี และพระราชทานนามว่า
“พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้เกิดรูปแบบการนำเสนอด้านการท่องเที่ยวอีกมิติหนึ่งที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ในการเที่ยวชมโบราณสถาณอีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินความน่าสนใจ อันจะ
เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งจะ
ส่งผลดีในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการเที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ขึ้น
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกล่าวกับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ
สำนักศิลปากรที่ 4 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี(ททท.ลพบุรี)
และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดงานเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานและมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานเที่ยวชมวัง ฟังดรตรี เมืองพระนารายณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพบการแสดงจากกลุ่มศิลปิน ได้แก่ เงาเสียงเบิร์ด ธงไชย, ตูน บอดี้แสลม จินตหรา พูนลาภ ฯลฯ
และที่สำคัญพบการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง คุณสุชาติ ชวางกูร เจ้าของเสียงเพลงใจรัก, เพลงดั่งเม็ดทราย และอีกหลายบทเพลงที่ท่านชื่นชอบ
และพบการออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กว่า20 ร้านค้า เช่น อาหารไทย ขนมไทย น้ำสมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ
กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี งานนี้ชมฟรี
 
 
 
 
 
XXX123456789

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และสมัยที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมตาม โครงการจัดการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
 
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ ส.จ.เยาว์ภา โคจรนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมตาม
โครงการจัดการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอาคาร 6
โรงเรียนชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้ารับการอบรมจำนวน 208 คน 
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามจากเด็กเยาวชน
การเติบโตในสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มาตรการที่จะหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนการสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี และสถานศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรีจัดโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปลูกจิตสำนึกปลูกฝังเจตคติในการครองตนให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ
และสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติในการครองตน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
อย่างเป็นระบบและสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์
โดยในการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562 มีการอบรมในเรื่อง เพศวิถีศึกษา
และโรคติดจ่อทางเพศสัมพันธ์ มีกิจกรรม ร่างกายของฉัน กิจกรรมซองคำถาม กิจกรรมแลกน้ำ
กิจกรรมระดับความเสี่ยง QQR จากนั้นมีการสรุปผลการอบรม และตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม
โดยการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจาก นายปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา
น.ส.กรรณิกา พรหมแพทย์ และนายอุเทน เพ็ชรสุก เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822