Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง ๆ ณ วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ตำบลมหาสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง ๆ
ณ วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

       วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง ๆ ณ วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

        การอบรม มีการบรรยาย เรื่อง ครบเครื่องเรื่องพิธีกร โดยพันเอก(พิเศษ) ประชุม สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล จากนั้นเป็นการอบรม เรื่องศาสนพิธีเบื้องต้น โดยพันโทราเชล เชื่องสุวรรณ อนุศาสนาจารย์กองพลทหารปืนใหญ่ นอกจากนี้ในวันที่สองของการอบรม เป็นการอบรม ในเรื่องศิลปะการเป็นพิธีกร และการฝึกปฏิบัติการเป็นศาสนพิธีกร และมีการตอบคำถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับงานพิธีการต่าง ๆ และมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

        โดยการจัดการอบรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีกรผู้ดำเนินพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการที่ถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดโครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีการต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้เพราะศาสนพิธี จัดได้ว่าเป็ววัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ ที่ได้สืบสานกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมศาสนพิธี จะต้องทำอย่างถูกต้องเรียบร้อย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในการดำเนินกิจกรรมด้านพิธีการต่าง ๆ ประเทศไทยส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาพุธ แนวทางการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย คำว่าพิธี คือแบบแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน อันจะทำให้งานที่จัดขึ้น ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุจุดหมายของงาน โดยมีพิธีกร หรือผู้นำทางศาสนา เป็นผู้ควบคุมดูแล รวมถึงลงมือปฏิบัติพิธีการนั้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

25600316 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822