Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อ.พัฒนานิคม และใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ กันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากร ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่ นางดวงสุดา เมืองวงษ์ จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุนิมืต มีดา จาก สนง.จัดหางานจังหวัดลพบุรี และพ.ต.ท. เอกรัฐ สุจริต สารวัตรป้องกันปราบปราม สภอ.พัฒนานิคม ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

        สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เท่าทัร ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดทำสื่อปะชาสัมพันธ์ และมีนิทรรศการให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และมีการเดินรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขการค้ามนุษย์ บริเวณ โดยรอบตลาดอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี อีกด้วย ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวน กว่า 200 คน

25600314 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822