Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

        วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี มีประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สระโบสถ์ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้
        การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการจัดการสุขภาพอนามัยในชุมชนของตนเอง และการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอนามัยสาธารณสุขอย่างถูกต้อง โดยการอบรมประกอบไปด้วย การบรรยาย เรื่องสิทธิประโยชน์และความคุมครองคนพิการ ตามมาตรา ที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เรียนรู้การดูแลสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยคนพิการ นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติการเรียนรู้ และดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนที่เข้ารับการอบรม
25600309 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822