Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง

        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 6-23 มีนาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและอสม.ของตำบลป่าตาล จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม โดยจัดการอบรม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นางรัตนาภรณ์ วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในครั้งนี้

25600308 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822