Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีแจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เดินทางไป แจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

        นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไป แจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการขาดแคลนน้ำ เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้ขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อนำน้ำอุปโภค-บริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,9,10,11 จำนวน 159 ครัวเรือน ดังนั้น ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไปแจกน้ำให้กับประชาชน ตามโครงการแจกน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ โดยดำเนินการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560

25600307 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822