Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนางจันทร์วิภา ภัทรบดี นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3.2 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4.2 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมเป็นคระกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4.3 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.4 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
4.6 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.7 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.8 ญัตติ เรื่อง เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

25600306 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822