Get Adobe Flash player

ณะผู้บริหารอบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รุ่นที่ 4 จำนวน 130 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ
คณะศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี โดยมีนางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้พาผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 4 จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
        โดยเน้นการดูงานในเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุ(Care manager)ซึ่งกิจกรรมการต้อนรับประกอบด้วย การร่วมกันชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของ อบจ.ลพบุรี จากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี และมีกิจกรรม การออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีนำการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับและผู้สูงอายุ
        จากนั้นเป็นการเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดย นางสกาวรัตน์ เหมือนระม้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นายขวัญชัย ดำปืน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ จากรพ.พระนารายณ์มหาราช และนางรัตนาภรณ์ วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และมีกิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อีกด้วย
25600227 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822