Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ รักษาราชราชการแทนปลัดฯ เป็นตัวแทนในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ ประจำปี 2560

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อำเภอชัยบาดาล และ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทำการตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยในจุดที่ 1 ได้แก่โครงการ การฝึกอบรมให้กับ ชมรมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดรูปแบบใหม่ สถานที่อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

        ส่วนในจุดที่ 2 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์พวงหรีดสถานที่อบรม ณ วัดซับผาสุขหมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ฝึกอบรมอาชีพการทอเสื่อ สถานที่อบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จุดที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ส่งเสริมอาชีพการถักตระกร้าด้วยเชือก สถานที่อบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อบรม จุดละ จำนวน 50 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม 4 จุดจำนวน 200 คน

25600221 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822