Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 31/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น-ประจำปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4...
Written on 29/07/2559, 09:10
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ-พุ่มทอง-พุ่มเงิน-และ-จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี-2559-ณ-สวนราชานุสรณ์-อำเภอเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารปี 2559 ณ...
Written on 28/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี-2559-ณ-ศาลาประชาคม-เทศบาลเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารปี 2559 ณ ศาลาประชาคม...
Written on 28/07/2559, 15:20
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี2559-ณ-สวนราชานุสรณ์-จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สวนราชานุสรณ์ จังหวัดลพบุรี  ...
Written on 27/07/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมตามโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี-2559-ณ-ศูนย์การเรียนรู้-ict-ชุมชนเพื่อพ่อหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2559ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT...
Written on 15/07/2559, 15:50
อบจ-ลพบุรีอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน-ประจำปี-2559-รุ่น-ที่-2-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2559 รุ่น ที่ 2ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ        ...
Written on 14/07/2559, 16:15
ข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม-อบจ-ลพบุรี-และกิจกรรมสวดมนต์และถวายเทียนพรรษา-ประจำปี-2559ข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม อบจ.ลพบุรี และกิจกรรมสวดมนต์และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559         ผู้บริหาร...
Written on 14/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรี-จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน-ประจำปี-2559-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง-จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2559ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี      ...
Written on 14/07/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีมอบแว่นตาให้กับประชาชน-ในเขต-อำเภอชัยบาดาล-และ-อำเภอโคกเจริญอบจ.ลพบุรีมอบแว่นตาให้กับประชาชน ในเขต อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอโคกเจริญ         วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 14/07/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีร่วมเป็นเกียรติ-ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมเป็นเกียรติ...
Written on 13/07/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมการส่งเสริมภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน-ประจำปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมการส่งเสริมภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559ณ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง...
Written on 12/07/2559, 11:40
อบจ-ลพบุรีร่วมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ-บัวบาทยาตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”  ...
Written on 11/07/2559, 15:30
อบจ-ลพบุรี-มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน-ในเขต-ต-กุดตาเพชร-ต-เขารวก-ต-ซับสมบูรณ์-ต-เขาน้อย-อ-ลำสนธิอบจ.ลพบุรี มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขต ต.กุดตาเพชร ต.เขารวก ต.ซับสมบูรณ์ ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ         วันที่ 11 กรกฎาคม 2559...
Written on 11/07/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    ...
Written on 06/07/2559, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการอบรมสัมมนา-รู้รักสามัคคี-มีคุณธรรม-จริยธรรม-และศึกษาดูงานของอบจ-ลพบุรีอบจ.ลพบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนา รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีใน วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอชะอำ...
Written on 04/07/2559, 13:20
อบจ-ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ประจำปี-2559อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559         เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559...
Written on 30/06/2559, 16:20
โครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี-ปีงบประมาณ-2559อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุมชั้น 4...
Written on 30/06/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปลูกป่าสมุนไพรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน) เพื่อเฉลิมพระเกีย...
Written on 28/06/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี-2559-ณศาลาประชาคม-เทศบาลเมืองลพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ณศาลาประชาคม...
Written on 24/06/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรี-จัดโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดดารขยะมูลฝอยในชุมชนของอบจ-ลพบุรี-ณ-โรงเรียนวัดข่อยใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดดารขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีณ...
Written on 24/06/2559, 13:40
อบจ-ลพบุรีอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ภาคีเครือข่าย-ผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนแลเครือข่ายคนพิการ-ณ-อาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง-เทศบาลตำบลท่าวุ้ง-จ-ลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรม“โครงการส่งเสริมความรู้ภาคีเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนแลเครือข่ายคนพิการ"ณ...
Written on 24/06/2559, 13:10
นายก-อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก-ประจำปี-2559-ณ-ศาลาประชาคม-อำเภอเมือง-จังหวัดลพบุรีนายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี         เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่...
Written on 23/06/2559, 19:30
อบจ-ลพบุรีร่วมงานแถลงข่าว-งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี-ครั้งที่-25-ประจำปี-2559-ณ-หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรีปลัด อบจ.ลพบุรี ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี        ...
Written on 23/06/2559, 15:30
อบจ-ลพบุรีจัดการอบรม“โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำประชาธิปไตย”-ให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา-ในจังหวัดลพบุรี-ณ-ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ทองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรม“โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำประชาธิปไตย”ให้กับเด็กนักเรียน มัธยมศึกษา ในจังหวัดลพบุรี ณ...
Written on 22/06/2559, 15:30
อบจ-ลพบุรี-จัดโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง-และการใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรีเพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี...
Written on 20/06/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ให้การต้อนรับผู้ว่าฯลพบุรี-และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี-ที่มาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาฯ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่มาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสา...
Written on 17/06/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมนักเรียนม-1-2-ร-ร-บ้านวังเพลิง-จ-ลพบุรี-โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหัวดลพบุรี จัดอบรมเด็กนักเรียนม.1-2 ร.ร.บ้านวังเพลิง ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวนกว่า 200 คนตาม...
Written on 15/06/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรีมอบเงินสนับสนุนการละสินอดเดือนรอมฎอนประจำปี-2559นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบเงินสนับสนุนการละสินอดในเดือนรอมฎอนประจำปี 2559       วันนี้ (15 มิถุนายน 2559 ) นางอรพิน...
Written on 10/06/2559, 09:00
อบจ-ลพบุรีปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน-เนื่องในมหามงคล-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ-70-ปี      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 30/05/2559, 13:30
อบจ-ลพบุรีจัดงานคอนเสิร์ต-ทีวี3สัญจร-ในโครงการก้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-ณ-สนามโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร-จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดงานคอนเสิร์ต “ทีวี 3 สัญจร” ในโครงการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 27/09/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 27/09/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:50
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:40
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 19/09/2559, 11:20
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ...

Written on 12/09/2559, 16:15
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบร...

Written on 01/09/2559, 15:00
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-สมัยที่-2-ประจำปี-2560-และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี-2561-สมัยแรก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 25/08/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 24/08/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การแข่งขันกีฬาเด็ก...

Written on 18/08/2559, 16:30
การแข่งขันกีฬาเด็ก-เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น-จังหวัดลพบุรี-ประจำปี-2559 รายการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 18/08/2559, 15:00
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » คู่มือสำหรับประชาชน...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 17/08/2559, 15:00
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 09/08/2559, 10:00
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี...

Written on 04/08/2559, 09:00
คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2559คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ ปี...

เปิดประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ...

Written on 03/08/2559, 10:02
เปิดประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

Written on 15/07/2559, 09:00
แผนพัฒนาสามปี2560ถึง2562-อบจ-ลพบุรี แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่...

Written on 13/07/2559, 16:00
การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเรื่อง...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 05/07/2559, 16:30
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ...

Written on 30/06/2559, 14:30
การออกเสียงประชามติ-ร่างรัฐธรรมนูญ-2559การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559  สาระสำคัญ "ร่างรัฐธรรมนูญ 2559"...

กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 30/06/2559, 10:00
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ประจำปี2559 กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 27/06/2559, 15:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4 ►...

ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย...

Written on 13/06/2559, 11:44
ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย-แอปพลิเคชั่น-ฉลาดรู้ประชามติ-smart-info"ฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info)" ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย แอปพลิเคชั่น...

เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70...

Written on 08/06/2559, 12:48
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ-70-ปี   สำหรับ ความหมายของตราสัญลักษณ์เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี    ...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 02/06/2559, 16:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-57-รายการ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 31/05/2559, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ►...

วันงดสูบบุหรี่โลก 31...

Written on 31/05/2559, 09:00
วันงดสูบบุหรี่โลก-31-พฤษภาคม

คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ...

Written on 19/05/2559, 15:00
คอนเสิร์ตทีวี-3-สัญจร-ณ-โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร-จังหวัดลพบุรีคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี    ...

วันวิสาขบูชา ปี...

Written on 18/05/2559, 13:20
วันวิสาขบูชา-ปี-2559วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 03/05/2559, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ►...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศั...

Written on 02/05/2559, 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร-ด้านการเงิน-การคลังขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร(เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 26/04/2559, 16:20
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

วันสงกรานต์ ประจำปี...

Written on 11/04/2559, 08:40
วันสงกรานต์-ประจำปี-2559วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 “รดน้ำดำหัว”        ...

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี...

Written on 06/04/2559, 13:10
วันจักรี-chakri-memorial-day-ปี-2559วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Written on 01/04/2559, 18:32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ปี-2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้อ...

Written on 15/03/2559, 09:30
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น-ระดับอำเภอระหว่าง-วันที่-10-24-มีนาคม-2559ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระหว่าง วันที่ 10-24...

“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ...

Written on 14/03/2559, 16:14
กฎหมายปปชมาตรา100และ103 “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 23/09/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2559 ♦♦♦ วันที่ 22 กันยายน 2559 ►...
Written on 20/09/2559, 09:30
ราคากลางเดือน-กันยายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี...
Written on 14/09/2559, 10:15
ประกาศสอบราคากันยายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี 2559...
Written on 29/08/2559, 15:30
ประกาศสอบราคาสิงหาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2559...
Written on 25/08/2559, 15:30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ♦♦♦ วันที่  25 สิงหาคม 2559 ►...
Written on 16/08/2559, 11:30
ราคากลางเดือน-สิงหาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี...
Written on 03/08/2559, 09:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนสิงหาคม2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน สิงหาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ►...
Written on 27/07/2559, 15:00
ราคากลางเดือน-กรกฎาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี...
Written on 14/07/2559, 16:20
ประกาศสอบราคากรกฎาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2559...
Written on 04/07/2559, 13:40
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ►...
Written on 30/06/2559, 15:40
ประกาศสอบราคามิถุนายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ►...
Written on 28/06/2559, 15:40
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนมิถุนายน2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน มิถุนายน 2559 ♦♦♦ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ►...
Written on 27/06/2559, 10:20
ราคากลางเดือน-มิถุนายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี...
Written on 24/06/2559, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ♦♦♦ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ►...
Written on 31/05/2559, 15:00
ราคากลางเดือน-พฤษภาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี...
Written on 31/05/2559, 14:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ เดือน พฤษภาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ►...
Written on 23/05/2559, 13:00
ประกาศสอบราคาพฤษภาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ►...
Written on 29/04/2559, 16:00
ประกาศสอบราคาเมษายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 29 เมษายน 2559 ►...
Written on 27/04/2559, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦เดือน เมษายน 2559♦♦♦ วันที่ 27 เมษายน 2559 ►...
Written on 26/04/2559, 16:00
ราคากลางเดือน-เมษายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี...

จำนวนผู้เข้าชม

799167
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
374
516
3955
788230
27685
42715
799167
Your IP: 125.26.114.240
Server Time: 2016-09-29 15:19:13

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822